Общи условия и политика за защита на личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приложеният текст съдържа Общи условия, съгласно, които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги посредством интернет магазина www.elizabeth.bg , на потребителите/клиентите си . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Поръчай”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на elizabeth.bg представляват онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

3. След кликане на бутона “Поръчай”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването му се счита, че договорът е сключен.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или позвъняване до посочения от Клиента електронен адрес или телефонен номер.

5. Договорният език е български, а плащанията  са в български левове с включено ДДС.

II. ДОСТАВКА

6. ТЪРГОВЕЦЪТ носи изцяло риска от повреждане на стоката при доставката с изключение на случаите, в които стоката се доставя извън територията на град София. Веднага след предаване на стоката на потребителя/клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението е в рамките на един час от посочения часови интервал.

7. В сектор „Доставка“ намиращ се на интернет магазина www.elizabeth.bg са опоменати всички детайли по извършване на доставките.

III. ЦЕНИ

8. Цените, посочени на сайта са с в български лева и с вкл. ДДС. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всяка кутия която доставя върху които са описани вложените в производството суровини, начина на съхранение на стоките и срока на годност.

IV. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКАТА

9. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всяка кутия която доставя върху, които са описани вложените в производството суровини, начина на съхранение на стоките и срока на годност.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазин: www.elizabeth.bg

11. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Тейк а кейк ООД услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

12. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

13. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.elizabeth.bg

14. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.elizabeth.bg

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

16. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17. Фирма Елизабет Едуард ООД, се грижи за сигурността на Вашите лични данни и е предприела необходимите мерки, за да приведе дейността, която изпълнява в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, както и да знаете кога някой обработва Ваши лични данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на интернет страницата “www.elizabeth.bg”и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез нашата интернет страница.

18. Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:

 • когато ни изпратите писмо чрез формата за контакт – когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
 • когато закупувате стоки в нашия онлайн магазин – ние обработваме следните категории лични данни:
 • информация за контакт като име, адрес за доставка и телефонен номер.
 • при предоставяне на имейл адрес от Вас, в периодите на кампании от наша страна, вие се съгласявате да получавате имейл бюлетин, от който винаги може да се отпишете чрез линк посочен по-долу в получиния имейл.

Ще Ви предоставим лесни начини да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт, адрес за доставка и информация за плащане. Ще запазим тези данни, само ако изрично пожелаете това.

Ако пожелаете, имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване и да ги поръчате на по-късен етап и при ново посещение на сайта.

 • Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н.,

19. Елизабет Едуард ООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Във връзка с реализирани покупки и плащания, издадени фактури, изготвяни финансови отчети съхраняваме данни по Закон за счетоводството за срок от 5г., съотв. 10 г.

20. Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Елизабет Едуард ООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Елизабет Едуард ЕООД предприехме детайлен анализ на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си,  за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на Вашата информация.

21. Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни:

Гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
тел. 02/91-53-518
е-мейл: kzld@cpdp.bg

и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от страна на Дружеството.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, ви предоставяме информация относно дружеството, което обработва вашите данни:

Елизабет Едуард ООД
ЕИК: 204370860
Седалище и адрес: кв. Орландовци, ул. Лястовица №28
Телефон за контакт: +359 883 300 798
Имейл адрес: www.elizabethchocolate@elizabeth.bg
Лице за контакт: Христо Филипов

22. Промени в настоящата политика:

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.elizabeth.bg на своя компютър или друго устройство.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Интернет магазинът www.elizabeth.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.